RÂNDUIALA MIEZONOPTICII DIN DUMINICI

Preotul face începutul, după obicei zicând: Binecuvântat este Dumnezeul nostru? Strana: Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Împărate ceresc? Sfinte Dumnezeule? Presfântă Treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăția? Doamne miluiește (de 12 ori), Slavă? Și acum? Veniți să ne închinăm? (de 3 ori). Apoi Psalmul 50: Miluiește-mă Dumnezeule? (caută la Rugăciunile Dimineții).

Și îndată se zice Canonul Treimii (Troișnicul), al glasului ce va fi de rând. Și după canon se cântă Troparele Treimice, glasul al 2-lea:

Cuvine-se cu adevărat a lăuda pe Treimea cea întru tot dumnezeiască: pe Tatăl cel fără de început și a toate lucrător, pe Cuvântul cel împreună fără de început, Care din Tatăl mai înainte de veci fără stricăciune S-a născut, și pe Sfântul Duh, Cel ce din Tatăl fără de ani purcede.

Cuvine-se cu adevărat a Te slăvi pe Tine, Dumnezeu-Cuvântul, de Care se înfricoșează și se cutremură heruvimii și Te slăvesc puterile cerești. Cel ce ai înviat a treia zi din mormânt, Hristoase, Dătătorule de viață, cu frică Te slăvim.

Să lăudăm toți cum se cuvine pe Dumnezeu, cu cântări dumnezeiești: pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul cel Dumnezeiesc, Stăpânia cea în trei Ipostasuri, o Împărăție și o Domnie.

Să preslăvim Unimea cea după ființă, pe Cea în trei Ipostasuri, pe Care o laudă toți pământenii și o slăvesc puterile cerești, Căreia toți cu credință I se închină.

Domnească începătorie peste heruvimi și dumnezeiască Stăpânie fără de asemănare peste serafimi, Treime cea nedespărțită în Unime, Ceea ce ești după adevăr dumnezeiască Stăpânire, pe Tine Te slăvim.

Tatălui Celui fără de început și Dumnezeu, Cuvântului Celui împreună fără de început și Duhului mă închin. Ființa cea nedespărțită, una împreunată, Unimea cea întreit numărată, cu laude să O mărim.

Fulgerele Tale, cele cu raze strălucitoare, strălucește-le mie, Dumnezeul meu, Cel ce ești în trei Ipostasuri, Atotfăcătorule; și locaș mă arată al slavei Tale celei neapropiate, luminată și purtătoare de lumină și neschimbată.

De Care se înfricoșează și se cutremură heruvimii și-L slăvesc oștile îngerești, pe Cel ce din Fecioară în chip de negrăit S-a întrupat, pe Hristos, Dătătorul de viață, cu frică să-L slăvim.

Slavă?

Părinte Atotțiitorule, Cuvinte a lui Dumnezeu, întru tot Duhule Sfinte, o Putere și un Chip, o Împărăție, o Dumnezeire și o Stăpânire, miluiește pe cei ce se închină Ție.

Și acum?

Din morți văzând pe Fiul tău, Preacurată Fecioară, înviat cu cuviință dumnezeiască, de bucurie negrăită lumea s-a umplut, pe Acela slăvindu-L și pe tine mărindu-te.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru.

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai marită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăția? Ipacoi al glasului de rând. Doamne miluiește (de 40 de ori). Slavă? Și acum? Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii? Întru numele Domnului binecuvintează, părinte. Preotul: Dumnezeule, milostivește-Te spre noi și ne binecuvintează? Apoi citește din fața ușilor împărătești, în genunchi, cu fața spre apus, această

Rugăciune către Preasfânta Treime
Facere a lui Marcu Monahul

Întru tot puternică și de viață făcătoare și începătoare de lumină Preasfântă Treime, Care, din bunătate, toată făptura lumii și pe cea mai presus de lume dintru neființă ai adus-o și cu purtarea de grijă o și stăpânești; Care, după alte nespuse faceri de bine ale Tale față de neamul omenesc, pentru neputința trupească ne-ai dăruit nouă pocăință, până în clipa morții, nu ne lăsa pe noi, ticăloșii, să murim în faptele nostare cele rele, nici pe începătorul răutăților și pizmătărețul și pierzătorul să-și râdă de noi. Că știi, Îndurate, câtă pizmuire și vrajbă are asupra noastră și câtă este și pătimirea și slăbiciunea și nepurtarea nostră de grijă. Ci, Te rugăm, nu ne lipsi de bunătățile Tale pe noi care Te mâniem în toată ziua și în tot ceasul, prin călcarea cinstitelor și de viață făcătoarelor Tale porunci. Și toate greșealele noastre, pe care le-am făcut în toată viața noastră, până în ceasul de acum, sau cu fapta, sau cu cuvântul, sau cu gândul, ni le lasă și ni le iartă. Și ne învrednicește ca cealaltă viață a noastră să o săvârșim întru pocăință și în umilință și în paza sfintelor Tale porunci. Și cu orice fel de dezmierdare înșelându-ne, în multe chipuri am greșit, și cu urâte pofte nefolositoare și vătămătoare amăgindu-ne, ne-am purtat; sau cu mânie și cu iuțeală dobitocește pornindu-ne, am mâniat pe vreun frate al nostru; sau cu limbă slobodă și neînfrânată în tari curse ne-am prins; sau cu vreuna din simțirile noastre, sau cu toate, de voie sau de nevoie, cu știință sau cu neștiință, sau din înfierbântare, sau din deprindere, nebunește am alunecat; sau cu gânduri viclene și cu știință deșarte ne-am spurcat; sau cu orice chip de greșeală am păcătuit, din aducere aminte și din obiceiul cel rău și cumplit; iartă-ne nouă și lasă toate, întru tot Îndurate, Preabunule și mult-Milostive. Și ne dăruiește, Bunule, deșteptare și putere, ca să facem voia Ta cu bună plăcere și în chip desăvârșit. Că din răutatea cea din noapte și întunecată, cu vederea luminii, prin pocăință să ne schimbăm și în lumină cu bunăcuviință să umblăm, și curați față de iubirea Ta de oameni arătându-ne noi, nevrednicii, să Te lăudăm și să te slăvim în veci. Amin.

După terminarea rugăciunii, sculându-se, preotul zice: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție.

Strana: Slavă? Și acum? Doamne miluiește (de 3 ori). Binecuvintează!Preotul:

Cel ce a înviat din morți, Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale sfinților măriților și întru tot lăudaților Apostoli și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin.

Apoi preotul își ia cuvenita iertare și, întorcându-se iarăși cu fața spre răsărit, zice ectenia: Să ne rugăm pentru?, așa cum s-a arătat la Miezonoptica din toate zilele.