MIJLOCEASUL ÎNTÂI


După ce binecuvintează preotul, se zice: Sfinte Dumnezeule? Preasfântă Treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăția? Veniți să ne închinăm? (de 3 ori), și apoi acești psalmi:

Psalmul 45

Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutor întru necazurile ce ne împresoara. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul și se vor muta munții în inima mărilor. Venit-au și s-au tulburat apele lor, cutremuratu-s-au munții de tăria Lui. Apele râurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu; Cel Preaînalt a sfințit locașul Lui. Dumnezeu e în mijlocul cetății, nu se va clătina; o va ajuta Dumnezeu dis-de-dimineață. Tulburatu-s-au neamurile, plecatu-s-au împărățiile; dat-a Cel Preaînalt glasul Lui, cutremuratu-s-a pământul. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ. Pune-va capăt războaielor până la marginile pământului, arcul va sfărâma și va frânge arma, iar pavezele în foc le va arde. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu, înalța-Mă-voi pe pământ. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob.

Psalmul 91

Bine este a lăuda pe Domnul și a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toata noaptea, în psaltire cu zece strune, cu cântece din alauta. Că m-ai veselit, Doamne, întru făpturile Tale și întru lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura. Că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale! Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neîntelegător nu va întelege acestea, când răsar păcătoșii ca iarba și se ivesc toți cei ce fac fărădelegea, ca să piară în veacul veacului. Iar Tu, Preaînalt ești în veac, Doamne. Că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fărădelegea. Și se va înălța puterea mea ca a inorogului și bătrânețile mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni, ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori și ca cedrul cel din Liban se va înmulți. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curtile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă întru bătrânețe unse se vor înmulți și bine-viețuind vor fi, ca să vestească: Drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptate întru Dânsul.

Psalmul 92

Domnul a împărățit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere și S-a încins, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac ești Tu. Ridicat-au râurile, Doamne, ridicat-au râurile glasurile lor, ridicat-au râurile valurile lor; dar mai mult decât glasul apelor clocotitoare. Mai mult decât zbuciumul neasemuit al mării, minunat este întru cele înalte, Domnul. Mărturiile Tale s-au adeverit foarte. Casei Tale se cuvine sfințenie, Doamne, întru lungime de zile.

Slavă? Și acum? fără Aliluia. Sfinte Dumnezeule?, cu trei închinăciuni. Preasfântă Treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăția? și troparele acestea, glasul al 6-lea:

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pr noi.

Slavă?

Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomenii fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi sumtem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum?, al Născătoarei de Dumnezeu:

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de dumnezeu, ca să nu pierim noi, cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Doamne miluiește (de 40 de ori), Slavă? Și acum? Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii? Întru numele Domnului binecuvintează, părinte. Preotul: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri?Și se zice rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: Doamne și Stăpânul vieții mele?, așa cum s-a arătat la Miezonoptica din toate zilele. Apoi această

Rugăciune a Marelui Vasile

Dumnezeule cel veșnic și fără de început, Lumină pururea fiitoare, Făcătorule a toată făptura, Izvorule al milei, adâncul bunătăților și noianul cel neurmat al iubirii de oameni, arată peste noi lumina feței Tale; Doamne, strălucește în inimile și în cugetele noastre soarele dreptății și umple de a Ta veselie sufletele noastre. Învața-ne pe noi ca să spunem judecățile Tale și să ne mărturisim Ție neîncetat, Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Mâinile noastre le îndreptează spre lucrarea voirii Tale și fă cu noi ca să Te iubim și să sporim bine-făcând cele plăcute Ție, ca și întru noi, nevrednicii, să se slăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh: o Dumnezeire și o Împărăție, Căreia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin.

Apoi zi și această

Rugăciune a Marelui Vasile

Cel ce trimiți lumina și purcezi și răsari soarele peste cei drepți și peste cei nedrepți, peste cei răi și peste cei buni și cu lumina cea de ziuă luminezi toată lumea, luminează și inimile noastre, Stăpâne al tuturor. Dăruiește nouă și în ziua ce vine, să facem cele plăcute Ție. Păzește-ne de tot păcatul și de toată lucrarea cea rea. Izbăvește-ne pe noi de toate săgețile ce zboară ziua și de puterile cele potrivnice, pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea, ale cereștilor puteri, slujitorilor Tăi cei fără de trup, și ale tuturor sfinților care din veac au bineplăcut Ție. Că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și putrurea și în vecii vecilor. Amin.

Otpustul mic