MIJLOCEASUL AL TREILEA

După ce binecuvintează preotul, se zice: Sfinte Dumnezeule... Presfântă Treime... Tatăl nostru... Că a Ta este împărăția... Doamne miluiește (de 12 ori), Slavă... Și acum... Veniți să ne închinăm... (de 3 ori), și apoi se citesc acești psalmi:

Psalmul 29

Înalța-Te-voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrăjmașul meu împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat-am către Tine și m-ai vindecat. Doamne, scos-ai din iad sufletul meu, mântuitu-m-ai de cel ce se coboară în groapă. Cântați Domnului cei cuviosi ai Lui și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Că iuțime este întru mânia Lui și viață întru voia Lui; seara se va sălășlui plângerea, iar dimineața bucuria. Iar eu am zis întru îndestularea mea: " Nu mă voi clătina în veac!" Doamne, întru voia Ta, dat-ai frumuseții mele putere; dar când Ți-ai întors fața Ta, eu m-am tulburat. Către Tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga. Ce folos ai de sțngele meu de mă pogor în stricăciune? Oare, Te va lăuda pe Tine țărâna, sau va vesti adevărul Tău? Auzit-a Domnul și m-a miluit; Domnul a fost ajutorul meu! Schimbat-ai plângerea mea întru bucurie, rupt-ai sacul meu și m-ai încins cu veselie, că slava mea să-Ți cânte Ție și să nu mă mâhnesc; Doamne, Dumnezeul meu, în veac Te voi lăuda!

Psalmul 31

Fericiți cărora s-au iertat fărădelegile și cărora s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul, căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Că am tăcut, îmbătrânit-au oasele mele, când strigam toată ziua. Că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna Ta, și am căzut în suferința când ghimpele Tău mă împungea, păcatul meu l-am cunoscut și fărădelegea mea n-am ascuns-o împotriva mea. Zis-am: " Mărturisi-voi fărădelegea mea Domnului" ; și Tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către Tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea; izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepți-te-voi și te voi îndrepta pe calea aceasta, pe care vei merge; aținti-voi spre tine ochii Mei. Nu fi ca un cal și ca un catâr, la care nu este pricepere; cu zăbală și cu frâu fălcile lor voi strânge, ca să nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul, mila îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați, drepților, și vă lăudați toți cei drepți la inimă.

Psalmul 60

Auzi, Dumnezeule, cererea mea; ia aminte la rugăciunea mea. De la marginile pământului către Tine am strigat; când s-a mâhnit inima mea, pe piatră m-ai înălțat. Povățuitu-m-ai, că ai fost nădejdea mea, turn de tărie în fața vrăjmașului. Locui-voi în locașul Tău în veci; acoperi-mă-voi cu acoperământul aripilor Tale, că Tu, Dumnezeule, ai auzit rugăciunile mele; dat-ai moștenire celor ce se tem de numele Tău. Zile la zilele Împăratului adaugă, anii lui din neam în neam. Rămâne-va în veac înaintea lui Dumnezeu; mila și adevărul va păzi. Așa voi cântă numelui Tău în veacul veacului, ca să împlinesc făgăduințele mele zi de zi.

Slavă... Și acum... Sfinte Dumnezeule... Presfântă Treime... Tatăl nostru... că a ta este împărăția..., și se zic troparele acestea, glasul al 4-lea:

Dumnezeul părinților noștri, Care faci cu noi, după blândețile tale, nu îndepărta mila Ta de la noi, ci, pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuiește viața noastră.

Slavă...

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre.

Și acum..., al Născătoarei de Dumnezeu:

Născătoare de Dumnezeu Feciaoră, care ești zid nesurpat nouă, creștinilor, către tine scăpând, nevătămați rămânem; și iarăși greșind, pe tine te avem rugătoare. Pentru aceea mulțumind stigăm ție: Bucură-te, ceea ce ești cu dar dăruită, Domnul este cu tine.

Doamne miluiește (de 40 de ori), Slavă... Și acum... Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii... Întru numele Domnului binecuvintează, părinte. Preotul: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri... Și se zice rugăciunea Sfântului efrem Sirul: Doamne și Stăpânul vieții mele... așa cum s-a arătat la Miezonoptica din toate zilele. Apoi această

Rugăciune a Marelui Vasile

Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce dai pacea Ta oamenilor și harul Presfântului Tău Duh l-ai trimis Ucenicilor și Apostolilor Tăi și prin limbile cele de foc cu puterea Ta ai deschis gurile lor, deschide și gurile noastre, ale păcătoșilor, și ne învață cum se cuvine a ne ruga pentru toate trebuințele. Îndrepteză viața noastră cea cu valuri de liman lin și arată nouă calea pe care vom merge. Duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale noastre și cu duh stăpânitor întărește cugetele noastre ca să nu alunece; ca în toate zilele, de Duhul Tău cel bun fiind povățuiți către cele de folos, să ne învrednicim a face poruncile Tale și a ne aduce aminte pururea de preslăvita a doua venire, când vor fi cercetate faptele oamenilor, și să nu fim aflați amăgiți de frumusețile cele stricăcioase ale acestei lumi; ci ne întăreștea dori răsplătirea bunătăților ce vor să fie, că bine ești cuvântat și lăudat de toți sfinții tăi, în vecii vecilor. Amin.