Canon de Rugaciune către Îngerul păzitor al vieții omului

 

Facerea lui Ioan Mavropos Monahul. Al cărui acrostih, în grecește, este acesta: Pe tine, Îngerul meu păzitor, te laud.

 

Zicînd Preotul: Binecuvîntat este Dumnezeul nostru..., noi zicem: Sfinte Dumnezeule... Preasfîntă Treime... Tatăl nostru... (pagina) Doamne, miluiește. (de 12 ori) Slavă... Și acum... Veniți să ne închinăm… Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea... (vezi la pagina…) Și îndată: Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvîntat Cel ce vine întru numele Domnului. (de 3 ori)

 

Deci, Psalmul 50: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta… (la pagina…) Și începem:

 

Cîntarea întîi, Glas 8

Irmos: Apa trecînd-o ca pe uscat și din răutatea Egiptului scăpînd, Israiliteanul striga: Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-I cîntăm.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Pe tine, păzitorul sufletului meu, cel neadormit, și folositorul, și îndreptătorul vieții mele, pe care te-am dobîndit de la Dumnezeu, te laud, Dumnezeiescule Îngere al lui Dumnezeu cel atotstăpînitor.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Vrînd ca toți oamenii să se mîntuiască, Cuvinte, pus-ai pe Sfinții Îngeri îndreptători și luminați povățuitori oamenilor, care ne povățuiesc pe noi la frica Ta.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

De noaptea cea întunecată fiind cuprins și cu negura cea împîclită a patimilor fiind acoperit, cu lumina pocăinței luminează-mă, îndreptătorule, și folositorule, și păzitorul meu.

 

Slavă...

Întunecat de gînduri de rușine, despărțind de la Dumnezeu mintea mea, potop cu tină întru mine izvorăsc; pe care usucă-l, ajutătorul meu.

 

Și acum... Al Născătoarei:

Tu ești, Stăpînă, liniște și adăpostire celor învăluiți în marea păcatelor. Pentru aceasta alerg către a ta adăpostire, învăluit fiind cu viforul a multe feluri de patimi.

 

Cîntarea a 3-a

Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra Crugului Ceresc și ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întărește întru dragostea Ta, Cel ce ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Ființă am de amestec de pămînt, de tină și țărînă; pentru aceasta, de pămînt m-am lipit. Ci - o, folositorul meu! - și îndreptătorul, și izbăvitorul meu, întoarce pofta mea către cele cerești.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Ziua și noaptea, cu faptele mele cele rele te amărăsc, și te scîrbesc, și te întărît; și să voiești a sta departe, pe tine, apărătorul meu, te silesc.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Supus sînt grijii și mîhnirii, că nepocăit și neîndreptat petrec. Pentru aceasta, dăruiește-mi să mă pocăiesc cu adevărat și să te bucur pe tine, păzitorul meu.

 

Slavă...

Cel ce vezi nevăzută fața lui Dumnezeu, Care șade în Ceruri și Se uită pe pămînt cu gîndul, și-l face pe el de se cutremură, pe Dînsul roagă-L să mă mîntuiesc, Sfinte Îngere.

 

Și acum... Al Născătoarei:

Minte, și cuget, și cuvînt, darul lui Dumnezeu am luat, ca, pe Stăpînul cunoscînd, cu lucruri bune să Îl cinstesc. Iar eu, cu patimile darul ocărînd, pe Dătătorul am defăimat: Stăpînă, mîntuiește-mă.

 

Sedealna, Glas 4

Podobie: Cel ce Te-ai înălțat …

Păzitorul sufletului meu și al trupului, cel ales mie de la Dumnezeu, Dumnezeiescule Îngere, urmînd luiDumnezeu, treci cu vederea, prea-sfinte, toate greșelile sufletului meu celui ticălos, și mă izbăvește de cursele cele de multe feluri ale înșelătorului, și fă milostiv pe Dumnezeul tuturor, ca să-mi dea la Judecată iertare.

 

Cîntarea a 4-a

Irmos: Tu ești tăria mea, Doamne; Tu - și puterea mea; Tu - Dumnezeul meu; Tu - bucuria mea, Cel ce n-ai lăsat sînurile Părintești, și a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu Proorocul Avacum strig către Tine: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Neaducîndu-mi aminte de Înfricoșata Judecată, Mîntuitorule, la care am să stau înainte să dau răspuns pentru tot lucrul și cuvîntul, nici luînd în minte moartea cea fără de veste, sînt neîndreptat. Îndreptătorul meu, nu mă lăsa pe mine.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Cu de-adinsul toată răutatea am plinit din tinerețe și nu am încetat pe tine, apărătorul meu, a te amărî cu cuvinte și cu fapte fără de lege; nu te mînia dar, ci mai așteaptă, înțelepțindu-mă, și luminîndu-mă, și întărindu-mă.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Urmînd îndelungii-răbdări a Cuvîntului lui Dumnezeu - Care a venit să cheme pe toți păcătoșii la pocăință, și așteaptă îndreptare de bunăvoie, și nu face silă - și tu, îndreptătorul meu, spre mine cu îndelungă-răbdare să petreci.

Slavă...

Departe de la Dumnezeu păcatul m-a lepădat pe mine, netrebnicul rob; dar Stăpînul meu Iisus m-a primit cu milostivire și m-a făcut al Său; iar eu, lepădînd atîta dar al Lui, te scîrbesc încă și pe tine, Îngerul lui Dumnezeu.

Și acum... Al Născătoarei:

Cu adevărat, Domnul S-a făcut Împărat cu Împărăție care nu cade și S-a îmbrăcat - precum Psalmistul grăiește - din tine, Maica lui Dumnezeu, întru prea-frumoasă podoabă, în trup sfînt, cu care a luat moartea și a surpat împărăția ei.

 

Cîntarea a 5-a

Irmos: Pentru ce m-ai lepădat de la fața Ta, Cel ce ești Lumină neajunsă, și m-a acoperit întunericul cel străin pe mine, ticălosul? Ci mă întoarce, și la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele, rogu-mă.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Pe tine păzitor cîștigîndu-te, împreună petrecător și împreună vorbitor, păzindu-mă, Sfinte Îngere, cu mine călătorind, împreună locuind și cele de mîntuire înainte pururea punîndu-le, ce iertare voi să iau, nerecunoscător fiind?

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Cu multă îndrăznire stînd înaintea Scaunului Atotstăpînitorului și împrejur dănțuind, la Împăratul făpturii roagă-te, ajutătorul meu, să-mi dea iertare de răutățile mele cele multe.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Muncile și caznele care mă așteaptă mai-nainte, Sfinte Îngere, văzîndu-le tu - și împietrirea mea, și nebunia, și orbirea - și făcîndu-ți-se milă, suspini, și te tînguiești, și te întristezi, fiind plin de mîhnire, izbăvitorul meu.

 

Slavă...

Nici într-un ceas, nici într-o cirtă, sau și mai puțin decît aceea, nu te-am lăsat pe tine, păzitorul și făcătorul meu de bine, să te bucuri de mine, și să te veselești, și să săltezi, fiind eu pururea stricat cu păcatele.

 

Și acum... Al Născătoarei:

Prunc nou S-a arătat Cel necuprins cu mintea, din tine, ceea ce ești cu totul fără prihană, Cel ce a pus pădurile cu hotar și munții cu așezămîntul cunoștinței, Cel ce numără mulțimea stelelor și picăturile de rouă, și schimbă suflările vînturilor.

 

Cîntarea a 6-a

Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scîrbele mele, că sufletul meu s-a umplut de răutăți, și viața mea s-a apropiat de iad, și ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Păzindu-mă, și oștindu-te împrejurul meu, și întorcînd înapoi pornirile dracilor și năvălirile lor cele în chipul fiarelor, și gonindu-le de la mine pururea, nu înceta, păzitorul meu, că pe tine te am cald folositor.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Cel ce ești mir prea-scump și cu bună mireasmă, nu te scîrbi de împuțiciunea mea, nu te depărta de la mine pînă în sfîrșit; ci nedepărtat păzitor fii mie pururea, că și soarele, trecînd locurile cele spurcate, nu se spurcă.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Pe Cel ce a acoperit cu ape prin Cuvînt pe cele mai înalte ale Lui, roagă-L, folositorul meu, să-mi dea dar izvorîtor de lacrimi, ca să se curățească inima mea cu acelea și să vadă pe Dumnezeu.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Netrupește, ca cel ce ești curat și fără materie, stînd înaintea Celui curat și fără materie și cîștigînd multă îndrăznire spre Dînsul și apropiere, pe Acela roagă-L cu de-adinsul să dăruiască sufletului meu mîntuire.

Slavă...

Să acopere înfruntarea și rușinea fețele vrăjmașilor cele întunecate și împuțite, cînd se va despărți de trup sufletul meu cel smerit; iar pe acesta să-l acopere, îndreptătorul meu, aripile tale cele luminate și preasfințite.

 

Și acum... Al Născătoarei:

Ceea ce ești mai sfîntă decît Sfinții Îngeri și mai presus de Heruvimi și de Serafimi, mintea mea cea tîrîtoare pe pămînt și de cele pămîntești rîvnitoare, mai presus decît pofta cea pămîntească și trupească o arată, ridicînd-o de la pămînt către dragostea cea cerească.

 

Condac, Glas 2

 Podobie: Cele de sus căutînd...

Slujitorul lui Dumnezeu și păzitorul meu cel prea ales, fii petrecînd pururea împreună cu mine, păcătosul, izbăvindu-mă de toată facerea de rău a diavolilor și îndreptîndu-mă la cărările cele Dumnezeiești, spre viața cea nestricată, rogu-mă.

 

Cîntarea a 7-a

Irmos: Tinerii, cei ce merseseră din Iudeea în Babilon de demult, cu credința Treimii văpaia cuptorului au călcat-o, cîntînd: Dumnezeul Părinților noștri, bine ești cuvîntat.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Mulțimile tîlharilor celor nevăzuți ce cad împrejur asupra mea, care caută să tragă și să răpească sufletul meu, nu lipsi gonindu-le cu sabia ta cea de foc, ca un puternic, ajutătorul meu.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Cînd va vrea să mă judece Judecătorul și Dumnezeul meu și să mă osîndească pe mine, cel osîndit de conștiință mai înainte de Judecata aceea, nu mă uita, povățuitorul meu, pe mine, robul tău.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Avîndu-mi eu tina mumă, și trupul tată, și țărîna strămoș, pentru împrietenirea acestora, în pămînt cu totul caut; ci dă-mi, ajutătorul meu, fără frică să mă uit vreodată și în sus, la frumusețea Cerului.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Ca cel ce ești frumos cu podoaba și dulce, și veselă minte în chipul soarelui, luminat să-mi stai înainte cu veselă

 

față și cu vedere de bucurie, cînd mă voi lua de pe pămînt, îndreptătorul meu.

 

Slavă...

Pentru milostivirea milei și pentru multă mulțimea iubirii de oameni, să mă acoperi pe mine cu acoperămîntul aripilor tale, cînd voi ieși din trup, păzitorul meu, ca să nu văd fețele cele urîte ale dracilor.

Și acum... Al Născătoarei:

Ceea ce ești poartă cerească, și ușă de mîntuire, și scară înțelegătoare pe care Dumnezeu S-a pogorît și om S-a suit; cu îndurările tale, Curată, Împărăției Cerurilor învrednicește-mă pe mine, robul tău.

 

Cîntarea a 8-a

Irmos: De șapte ori, cuptorul, chinuitorul Haldeilor l-a ars nebunește cinstitorilor de Dumnezeu; și, văzîndu-i pe aceștia cu putere mai bună mîntuiți, a strigat: Pe Făcătorul și Izbăvitorul, Tineri, bine-L cuvîntați; preoți, lăudați-L; noroade, preaînălțați-L întru toți vecii.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

După Dumnezeu, pe tine te-am luat de la Dumnezeu folositor, și povățuitor, și ajutător, și apărător, Preasfinte Îngere. Pentru aceasta, nu înceta, rogu-mă, povățuindu-mă, și îndreptîndu-mă, și învățîndu-mă să fac cele cuvioase, și să-mi luminezi mintea, pînă ce mă vei pune înaintea lui Hristos mîntuit.

 

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Cînd se vor pune Scaunele, și Cărțile se vor deschide, și Cel vechi-de-zile va ședea, și oamenii se vor judeca, și Îngerii vor sta înainte, și pămîntul se va clătina, și toate se vor înfricoșa și se vor cutremura, atunci arată spre mine iubirea ta de oameni și mă izbăvește de gheena, pe Hristos îmblînzindu-L.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Acum, ca niște albine fagurul, mă înconjoară nevăzut urîții de Dumnezeu, pierzătorii diavoli; ca niște păsări răpitoare, ca niște vulpi viclene și ca niște mîncători de cruzime, ca păsările cele mîncătoare de stîrv, împrejurul meu zboară; acoperă-mă, păzitorul meu, precum își acoperă vulturul puii săi.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Dă-mi izvoare de lacrimi să curgă neîncetat din ochi din destul, care să mă spele pe mine tot, din creștet pînă la picioare; ca, îmbrăcîndu-mă în haina mai albă decît zăpada a pocăinței, să intru în cămara lui Dumnezeu, pe tine cinstindu-te, apărătorul meu.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Casă lui Hristos fiind inima mea, cu patimile viața rîmătorilor celor neînțelegători am săvîrșit. Ci mă întărește, ajutătorul sufletului meu, curățește-o pe aceasta, ca să se cădească, și să se stropească cu miresme și cu miruri de rugăciuni și de curăție, și să fie iarăși casă lui Hristos, cu bun miros.

Binecuvîntăm pe Tatăl, și pe Fiul și pe Sfîntul Duh, Domnul.

Îndreptătorul, și păzitorul meu, și folositorul, și izbăvitorul meu, păzitorul ticălosului meu suflet, cînd mă va scula din pămînt la Judecată înfricoșatul glas al trîmbiței, atunci aproape de mine să stai, blînd și vesel, cu nădejdea mîntuirii, luînd de la mine frica.

 

Și acum... Al Născătoarei:

Cu prea-mulțimea bunătății în dar mă miluiește, ceea ce ai născut izvorul milostivirii; că nu am ce să-ți aduc ție vrednic de milă; că bunătățile mele nicicum nu-ți trebuiesc, ca ceea ce ai zămislit nespus pe dătătorul de bine și Mîntuitorul lumii, ceea ce ești plină de dar.

 

Cîntarea a 9-a

Irmos: Înfricoșatu-s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorîre, cum Cel Preaînalt de voie S-a pogorît pînă și la trup, din pîntece fecioresc făcîndu-Se om. Pentru aceea, pe Preacurata, de Dumnezeu Născătoarea, credincioșii o mărim.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

De-a dreapta sufletului meu celui ticălos să te văd, stînd luminat și blînd, pe tine, ajutătorul și folositorul meu, cînd va ieși din mine cu anevoie duhul meu, și gonind pe amarii vrăjmași, care caută să mă apuce.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Ca un Dumnezeiesc slujitor al lui Dumnezeu, care faci vrerile Lui cele Dumnezeiești, ai multă îndrăznire către Dînsul, Sfinte Îngere. Pentru aceasta, cu căldură roagă-L pentru mine; ca, mîntuindu-mă prin tine, să laud folosința și acoperămîntul tău.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

În toată viața mea întru multă deșertăciune alergînd, de sfîrșit m-am apropiat; ci te rog, păzitorul meu, fii mie ajutător și apărător nebiruit, cînd voi trece vămile stăpînitorului lumii celui cumplit.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Greșelile minții mele, rătăcirile, jefuirile, răutățile și cugetele cele de rușine ale gîndurilor necurate și spurcate, a le întoarce întru gînduri bune nu înceta, ajutătorul meu, și întru cugete curate, roditoare de focul umilinței.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Iisuse, Unule-Născut, Preabunule, biruiește cu milostivirea Ta mulțimea cea nemăsurată a răutăților mele, cu rugăciunile Dumnezeiești ale slujitorului tău celui fără de trup, pe care L-ai pus mie păzitor din pruncie, ca un iubitor de oameni.

 

Slavă...

Toată nădejdea mea de mîntuire, după Dumnezeu, spre tine am pus-o, păzitorul și purtătorul meu de grijă, și apărătorule; fă rugăciune de obște la Dumnezeu pentru mine, luînd împreună rugători și ajutători cetele Îngerilor.

Și acum... Al Născătoarei:

Înalță fruntea Creștinilor și surpă întărîtările păgînilor, Născătoare de Dumnezeu, mîntuind nebiruită turma ta aceasta, întru care numele tău cel mare și mult slăvit se mărește cu credință și se slăvește.

 

Stihirile aceluiași, Glas 2

 Podobie: Casa Evfratului...

Îngere al lui Dumnezeu, cel ce stai fără de mijlocire înaintea Sfintei Treimi, nu înceta a te ruga pentru mine, robul tău. Ca cel ce ai luat tărie de la Dumnezeu a păzi sufletul meu, nu înceta, cu acoperămîntul aripilor tale, a-l acoperi pe el pururea. Har fie lui Iisus, Celui ce mi te-a dat pe tine mare păzitor sufletului meu și armă asupra vrăjmașilor mei, cinstitule de Dumnezeu Îngere. Învrednicește-mă și pe mine să dobîndesc Împărăția cea de sus a lui Dumnezeu, ca împreună cu tine să cînt cîntarea Sfintei Treimi.

Slavă...

Lumină a doua tu ești, după Dumnezeu, păzitorul meu; nu înceta a-mi ajuta, ca să văd și eu lumina Dumnezeirii celei cu trei străluciri.

 

Și acum... Al Născătoarei:

Stăpîna Îngerilor și a oamenilor, Născătoare de Dumnezeu, nu înceta a ruga, Fecioară, pe Fiul tău pentru mine, robul tău.

 

Rugăciune către Sfîntul Înger păzitor, a Sfîntului Macarie cel Mare:

Sfinte Îngere, cel ce stai înaintea pătimașului meu suflet și a vieții mele celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de la mine pentru necurăția mea; nu da loc dracului celui viclean ca să-mi stăpînească cu silnicie acest trup muritor. Întărește mîna mea cea ticăloasă și proastă și mă îndreptează la calea mîntuirii. Așa, Sfinte Îngere al lui Dumnezeu, cel ce stai înaintea sufletului meu celui ticălos și a trupului, iartă-mi toate cu cîte te-am scîrbit în toate zilele vieții mele și orice am greșit întru această zi. Acoperă-mă întru această noapte și mă păzește de toată ispita și cursa potrivnicului, ca să nu mînii cu nici un păcat pe Dumnezeu. Și te roagă pentru mine către Domnul, să mă întărească întru frica Sa și vrednic să mă arate pe mine, robul, bunătății Sale. Amin.

 

Și Otpustul cel mic.