MONOGRAFIA EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A ITALIEI DSC_0054.JPG Începuturile Vorbind despre românii care au plecat din ?ara de obâr?ie pentru a vie?ui pe meleaguri îndep?rtate, putem spune c? ace?tia p?streaz? o leg?tur? vie cu cei de un neam ?i de o semin?ie cu ei tocmai prin prezen?a la biseric? ?i, uneori, prin descoperirea sau redescoperirea Bisericii de pe meleagurile unde le este dat s? tr?iasc?. Majoritatea dintre ei au venit în Italia pentru o via?? mai bun? ?i, v?zând c? aceasta nu este de ajuns pentru a-i face ferici?i, s-au întors spre Dumnezeu, ca singurul ?i adev?ratul izvor al fericirii. Astfel, mul?i dintre ei au descoperit Biserica fiind în Occident, ?i s-au ad?ugat comunit??ilor deja existente. Al?i români au redescoperit Biserica pe care o cunoscuser? foarte pu?in în România, iar un alt num?r de români au continuat s? fie prezen?i în Biseric?, a?a cum fuseser? ?i în România sau poate chiar mult mai prezen?i ?i mai con?tien?i de comoara g?sit?. Nu putem s? nu amintim de faptul c? în perioada interbelic?, când situa?ia României din punct de vedere economic, era mai prospera decât cea a Italiei, mul?i Italieni au emigrat în România în speran?a de a g?si un loc de munc? pentru o via?? mai bun?. A fost prima dat? în istoria modern? a României când un aflux mare de italieni a dat na?tere la c?s?torii mixte, mul?i dintre italieni îmbr??i?ând în mod firesc ortodoxia. O parte din copiii acelor italieni emigra?i în România, au revenit în Italia ?i au devenit primii ortodoc?i români de dup? al doilea r?zboi mondial de pe teritoriul Italiei. La început au fost pu?ine comunit??i ortodoxe române?ti în Italia. Se aflau mai ales în marile aglomera?ii urbane ? Milano (1975), Torino (1979), Firenze (1984) ?i Bari (1983). Dup? revolu?ia din 1989, num?rul românilor care au emigrat spre Italia a crescut, astfel c? s-au mai format noi parohii ?i în alte ora?e. Parohiile din Italia au apar?inut de Arhiepiscopia ?i, respectiv din 2001, de Mitropolia Ortodox? Român? a Europei Occidentale ?i Meridionale, având ca arhip?stori pe IPS Adrian (Hri?cu), pân? în 1992, pe IPS Serafim (Joant?) al Germaniei, Europei Centrale ?i de Nord, pân? în anul 1998 ?i pe IPS Iosif (Pop), pân? în anul 2008. În iunie 2004, Preasfin?itul Episcop Siluan (pe atunci episcop vicar al mitropoliei mai sus amintite, cu titlul de Marsilianiul) a fost numit episcop vicar pentru Italia unde existau, la acea vreme, 34 parohii. Na?terea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei În 21 iunie 2007, ca urmare a propunerii adun?rii generale a Vicariatului Italiei întrunite în 8 mai la Gavedo, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat înfiin?area Episcopiei ortodoxe Române a Italiei, îns?rcinând pe IPS Iosif cu organizarea ei ?i cu preg?tirea alegerii candida?ilor pentru scaunul de episcop chiriarh al acesteia. În data de 19 februarie 2008, a avut loc la Paris adunarea eparhial? a nou înfiin?atei episcopii a Italiei, care a desemnat pe Preasfin?itul Siluan (?pan) ca unic candidat pentru scaunul de episcop al acesteia. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ?edin?a sa de lucru din 5 martie 2008, a ales ca prim episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei pe Preasfin?itul Siluan, având jurisdic?ie canonic? peste to?i credincio?ii ortodoc?i români ?i moldoveni de limb? româneasc? afla?i pe teritoriul întregii Italii. Preasfin?itul Episcop Siluan a fost însc?unat de c?tre Înaltpreasfin?itul Arhiepiscop ?i Mitropolit Iosif (Pop) al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale ?i Meridionale, înconjurat de un sobor de arhierei veni?i din România, America ?i Fran?a, la Praznicul Sfântului Apostol ?i Evanghelist Ioan de-Dumnezeu-Cuvânt?torul ?i al Cuviosului Arsenie cel Mare, joi, 8 mai 2008, în biserica Sant Anastasio a Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Antonie cel Mare din ora?ul Lucca. A fost o zi de s?rb?toare pentru to?i credincio?ii care au venit în num?r mare din toat? Italia pentru a se bucura ?i a mul?umi lui Dumnezeu pentru aceast? mare binecuvântare. La eveniment au asistat ?i numero?i invita?i de seam? din România ?i din Italia. La scurt timp dup? aceea, pe 18 iunie 2008, a avut loc la Gavedo (unde se afla re?edin?a de Episcopiei la acea vreme) prima Adunare Eparhial? a nou înfiin?atei Episcopii Ortodoxe Române a Italiei. La aceast? adunare a fost prezentat? ?i aprobat? structura administrativ? a eparhiei, ?i s-au creat înc? opt protopopiate (pe lâng? cele dou? deja existente), dintre care ?ase cu caracter misionar. Tot atunci au fost aprobate structura permanen?ei eparhiale ?i au fost ale?i membrii Consiliului Eparhial (3 preo?i ?i 6 mireni), precum ?i cei 30 de membri (10 clerici ?i 20 de mireni), delega?i la Adunarea Mitropolitan? a Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale ?i Meridionale de la Paris. S-au numit de asemenea consilierii permanen?i pentru cele 9 sectoare de activitate. 263.jpg Cu ajutorul lui Dumnezeu ?i cu binecuvântarea Preafericitului P?rinte Daniel, Episcopia ortodoc?ilor români din Italia a dobândit în cursul aceluia?i an un sediu propriu la Roma, care constituie rodul colabor?rii fructuoase dintre Patriarhia Român? ?i Guvernul României; cele dou? institu?ii, la solicitarea nou înfiin?atei eparhii, f?cut? în numele celor peste un milion de credincio?i pe care îi are în grij?, au aprobat ?i concretizat subven?ionarea aproape integral? pentru achizi?ionarea sediului. La aceasta se adaug? jertfa substan?ial? a credincio?ilor celor 76 de parohii din Italia. Aflat pe una dintre colinele Romei, într-un cadru care aminte?te de lini?tea vetrelor m?n?stire?ti din România, în mijlocul unui frumos parc de 2,7 hectare, sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei are por?ile deschise pentru to?i cre?tinii ortodoc?i ?i pentru oricine dore?te s? cunoasc? Biserica Ortodox?. 176.jpg Prima sfânt? liturghie în incinta sediului a avut loc în data de 7 septembrie 2008 ?i s-a bucurat de participarea Înaltpreasfin?itului Arhiepiscop ?i Mitropolit Iosif al Mitropoliei Europei Occidentale ?i Meridionale de la Paris, a Presfin?itului Timotei al Spaniei, a pre?edintelui României, Traian B?sescu, ?i de participarea unui mare num?r de credincio?i veni?i din Roma ?i din alte p?r?i ale Italiei pentru a s?rb?tori împreun? acest eveniment. 150.jpg În data de 9 octombrie 2008, a avut loc binecuvântarea ?i festivitatea de inaugurare a sediului Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei de la Roma (via Ardeatina, nr. 1741), eveniment la care au participat Înaltpreasfin?itului P?rinte Nifon, Arhiepiscopul ?i Mitropolitul Târgovi?tei, Exarh Patriarhal, trei delega?i ai Guvernului României ?i peste 50 de preo?i ?i diaconi precum ?i numero?i credincio?i din toat? episcopia Italiei. Anul 2008 a fost un an care a cules roade în sânul Bisericii, s-au n?scut noi slujitori ai lui Hristos, unii dintre ei crescând ?i formându-se chiar în mijlocul parohiilor ortodoxe române?ti din Italia. Astfel, pe parcursul anului 2008 au avut loc ?ase hirotonii întru preot, zece hirotonii întru diacon ?i o hirotesie întru arhidiacon, ?apte hirotesii întru duhovnic, dou? hirotesii întru protopop, cinci întru iconom stavrofor, o hirotesie întru stare??, 10 hirotesii întru ipodiacon ?i 24 întru cite?. Biserica Ortodox? Român? prezent? în Italia s-a bucurat în anul 2008 de cele 7826 de botezuri s?vâr?ite aici, de cele 1192 de cununii ?i de faptul c? 141 de persoane au fost primite în ortodoxie. Crearea de noi parohii (8 Parohii ?i 1 Paraclis pentru Spitale, în Roma) a atras dup? sine nevoia de noi l?ca?uri de cult, iar unele parohii au solicitat chiar teren pentru construirea unei biserici; astfel, s-au primit 19 biserici sau spa?ii de cult ?i s-au aprobat dou? cereri care solicitau teren pentru biseric?. În plus, a fost cump?rat? o biseric? la Pavia, care acum apar?ine parohiei ortodoxe române cu hramul Sfin?ii Români. M?n?stirile ortodoxe române?ti din Italia În Italia, monahismul primelor veacuri cre?tine a fost foarte înfloritor, mai ales în partea de sud a Italiei, unde au existat multe m?n?stiri bizantine având ca vie?uitori monahi de origine greac?. La acestea se adaug? m?n?stirile din jurul Romei sau din Roma, unde, pe lâng? monahii de origine italian?, vie?uiau foarte mul?i monahi greci care au întemeiat aici m?n?stiri ortodoxe care au d?inuit pân? în secolul al XI-lea ?i chiar al XII-lea. Dup? schisma din 1054, nu au mai existat m?n?stiri ortodoxe la Roma, tradi?ia bizantin? continuând s? mai d?inuie o perioad? în sudul Italiei unde locuiau mul?i credincio?i ortodoc?i de origine greac? ?i în câteva m?n?stiri din Roma ?i din împrejurimi care au p?strat ritul bizantin dar au trecut sub jurisdic?ia papei. calabria_089.jpg În contextul actual al existen?ei românilor ortodoc?i pe meleaguri italiene, s-a sim?it nevoia întemeierii de m?n?stiri ortodoxe române?ti, având în vedere, pe de o parte, dragostea cre?tinilor ortodoc?i români pentru aceste sfinte l?ca?uri care pot m?rturisi credin?a ortodox? pe meleaguri str?ine, ?i, pe de alt? parte, pentru a continua îndelungata tradi?ie monahiceasc? a ??rii din care ne tragem obâr?ia, ca ?i tradi?ia monahiceasc? a Italiei primelor veacuri cre?tine care a dat Bisericii mari sfin?i precum Cuviosul Benedict din Nursia, Cuviosul Nil de la Rossano, întemeietorul m?n?stirii de la Grottaferata sau Cuviosul Ioan Secer?torul. Astfel, prima m?n?stire ortodox? româneasc? a luat na?tere în anul 2007 ? este vorba despre m?n?stirea Buna Vestire care ?i-a deschis por?ile în data de 25 martie, chiar de s?rb?toarea Bunei Vestiri, ?i care se afl? în ora?ul Mirabella Eclano, localitate situat? la 80 de km de Napoli, în provincia Avellino. Aceast? m?n?stire a luat na?tere la ini?iativa parohiei ortodoxe române?ti Sfânta Treime de la Bari, condus? de preotul Mihai Drig?, ?i a stare?ului m?n?stirii Crasna, din jude?ul Prahova, Arhimandritul Nicodim Dimulescu. Ansamblul m?n?stiresc, alc?tuit dintr-o cas? cu etaj ?i terenul aferent, a fost donat de c?tre un preot catolic din ora?ul Napoli, don Carlo Cicala, un bun cunosc?tor al tradi?iei monahale române?ti, care a dorit ca pe aceast? proprietate s? ia na?tere o m?n?stire ortodox? ? punct de referin?? pentru cre?tinii ortodoc?i români din Italia dar ?i punte de întâlnire între Orient ?i Occident. În prezent vie?uiesc aici doi monahi care ?i-au început chemarea monahiceasc? în România, la m?n?stirea Crasna. Dup? înfiin?area Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, au mai luat na?tere dou? m?n?stiri în anul 2008. Una dintre ele este M?n?stirea Sfântul Ioan Theristis care se afl? în Calabria, pe teritoriul localit??ii Bivongi, într-o vale s?lbatic? numit? Vallata dello Stilaro, renumit loc de nevoin?? unde totul vorbe?te despre monahismul bizantin de la sfâr?itul celui dintâi mileniu cre?tin. M?n?stirea Sfântul Ioan Theristis, care este declarat? Monument Na?ional, cuprinde un complex monastic de origine bizantin?, compus dintr-o biseric? în stil bazilical din secolul al X-lea ?i câteva corpuri de chilii. Monumentul este situat în partea declarat? ?zona sacra? a Patrimoniului Bizantin din Valea Stilarului, fiind primul dintre edificiile restaurate dintre cele peste 40 care existau la începuturile celui de-al doilea mileniu cre?tin în aceast? parte a Italiei Meridionale. biserica_mare_1.jpg Aceast? ?perl?? a Calabriei func?ioneaz? ca m?n?stire de monahi, înscriindu-se astfel în continuitatea vie cu ceea ce ea a reprezentat pân? în urm? cu 300 de ani. A doua m?n?stire înfiin?at? în anul 2008 este M?n?stirea Adormirea Maicii Domnului de la Roma, fiind o m?n?stire de monahii. M?n?stirea de la Roma a luat na?tere de praznicul sfântului Apostol ?i Evanghelist Ioan de-Dumnezeu-Cuvânt?torul, în 26 septembrie 2008, ?i este închinat? Maicii Domnului. Din mila lui Dumnezeu, este prima m?n?stire ortodox? de la Roma dup? separarea din secolul al XI-lea ?i n?d?jduim ca Maica Domnului s? fie ocrotitoarea maicilor care vie?uiesc aici ?i s? le ajute s? cl?deasc? m?n?stirea atât înl?untrul ei, prin via?a duhovniceasc?, cât ?i în exterior, prin ridicarea unei biserici. Ini?iative pastoral-misionare În anul 2008, au fost luate câteva ini?iative pastoral-misionare, dintre care amintim formarea de coruri parohiale pentru adul?i ?i pentru copii; organizarea de pelerinaje la moa?te de sfin?i cinsti?i de Biserica Ortodox? aflate în Italia, la m?n?stirile noastre, ?i editarea unui Calendar Catehetic L?rgit (prin osteneala ob?tii M?n?stirii Adormirea Maicii Domnului de la Roma), cuprinzând în acest an vie?ile sfin?ilor români, ale sfin?ilor capadocieni ?i ale sfin?ilor dinainte de 1054 mai renumi?i ?i cinsti?i în Occident, precum ?i cuvinte de la sfin?ii capadocieni. Pentru a fi mai aproape de tineri ?i a-i implica în via?a Bisericii, în 6 decembrie 2008 a luat na?tere Fr??ia Tinerilor din Episcopia Ortodox? Român? a Italiei, Nepsis-Italia, luându-l ca obl?duitor pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab. În plus, pentru a le vorbi despre Biseric? într-un limbaj mai apropiat lor, s-a ini?iat proiectul ?Hristos împ?rt??it copiilor? ?i s-a continuat programul de catehez? duminical? în toate parohiile care dispun de spa?iile adecvate pentru aceasta. Pân? în prezent, se desf??oar? un program regulat de catehez? ?i pentru adul?i în multe dintre parohii ?i se continu?, intensificându-se, cateheza înainte de Botez ?i de Cununie. O dat? cu înfiin?area Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, pe parcursul anului 2008 au avut loc numeroase ac?iuni cu caracter cultural ?i/sau de promovare a valorilor tradi?ionale române?ti ?i a imaginii României în Italia, dintre care amintim: Concerte religioase: 17.04 ? Roma; 08.05 ? Lucca, unde a avut loc ?i o Expozi?ie de Costume tradi?ionale; 27.09 ? Roma; Concert de muzic? clasic?: 30.11 ? Genova, unde a avut loc ?i o Expozi?ie de Vitralii, Atelier Art Georgis, Torino; Recep?ie la Roma cu ocazia Zilei Na?ionale a României, etc. La nivel parohial s-au ini?iat activit??i de predare a limbii române ?i a istoriei României, de vizionare de filme cu caracter istoric, de creare a unui fond de costume ?i obiecte tradi?ionale. O pild? vie este Parohia Torino 2 care a ini?iat o echip? de dansuri populare format? din tineri. La acestea se adaug? numeroase concerte, expozi?ii ?i ac?iuni culturale organizate de parohii la nivel local în colaborare cu autorit??ile biserice?ti catolice sau de stat. Implic?ri sociale ?i caritative În spitalele din Roma, precum ?i din alte ora?e din Italia, se interneaz? un num?r mare de români ?i se afl? un num?r mare de persoane care lucreaz? în domeniul sanitar. De aceea, s-a sim?it nevoia cre?rii de l?ca?uri de cult pentru a fi mai aproape de sufletele aflate în suferin?? în spital. Astfel, a luat na?tere la Roma Paraclisul spitalelor Sfântul Mucenic ?i T?m?duitor Panteleimon. Tot la Roma, s-a ob?inut permisul de acces al preotului ortodox român în închisoarea Scala Coeli, pentru ca acesta s? poarte de grij? de sufletele românilor care trec prin încercarea cea grea a temni?ei. În vederea unei mai bune îngrijiri a minorilor români re?inu?i pe teritoriul Italiei, s-a contactat Ministerul Justi?iei cu propunerea de colaborare cu privire la asisten?a spiritual? a acestor tineri. La ini?iativa Pr. Cons. Economic Lucian Ro?u, de la Parohia Torino 2 ?i prin osteneala Preotesei Cristina Floricu, de la Parohia Cuneo, s-a înfiin?at o asocia?ie de tip ?Pro Vita? sub patronajul Sfântei Filoteia, care vine în sprijinul femeilor îns?rcinate f?r? posibilit??i materiale ?i care nu doresc sau nu pot s? p?streze copilul. Cunoscând situa?ia unor familii de clerici sau de mireni, care nu au venituri suficiente, Episcopia Ortodox? Român? a Italiei a organizat colecte ?i a acordat ajutoare sociale acestor familii în anul 2008 în valoare de peste 23.000 de euro. Urm?rind s? încurajeze educa?ia ?i s? ajute acolo unde aceasta este greu accesibil?, Episcopia noastr? a sprijinit ?colarizarea, alfabetizarea ?i progresul ?colar al unui num?r de peste 30 de copii rom în parohiile din Catania ?i Napoli. Tot în acest sens, s-au pl?tit dou? burse ?colare de câte 100 de euro pentru doi studen?i la teologie în România, unul provenind de la o parohie din Italia, altul din Republica Moldova. Primele construc?ii O dat? cu înfiin?area Episcopiei, s-a lucrat mult ?i la repararea sau construirea de spa?ii care s? serveasc? slujirii în Biseric?. În prim?vara anului 2008, s-au efectuat lucr?ri de repara?ii la sediul episcopal de la Gavedo (refacerea integral? a tencuielii fa?adei). Dup? mutarea Sediului la Roma, s-au f?cut numeroase lucr?ri de amenajare: amenajarea Parcului ?i a drumului de acces de la ?osea; amenajarea bisericii m?n?stirii Adormirea Maicii Domnului; amenajarea Paraclisului episcopal ? Sfântul Ioan Evanghelistul; amenajarea spa?iului Birourilor administra?iei eparhiale ?i alte numeroase amenaj?ri interioare. Dup? un an Pe parcursul anului 2009, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei au avut loc numeroase evenimente importante pentru Biserica Ortodox? Român?. Dintre acestea amintim sfin?irea a trei biserici (?i/sau de altar ?i iconostas): 27 iunie ? Pavia (Parohia Sfin?ii Români); 25 octombrie - Verbania (Parohia Sfântul Evanghelist Luca); 8 decembrie ? Lodi (Parohia Sfin?ii Trei Ierarhi). Toate trei în Protopopiatul Milano. În data de 2 iulie a fost primit? sub form? de dona?ie o biseric? la Pino Torineze (TO, regiunea Piemonte), care a primit statut de Paraclis Episcopal, cu hramul Acoper?mântul Maicii Domnului. Mai apoi, în ziua de 20 septembrie, Preasfin?itul P?rinte Episcop Siluan a slujit Sfânta Liturghie, în Duminica dup? În?l?area Sfintei Cruci, împreun? cu Înaltpreasfin?itul Mitropolit Iosif, al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale ?i Meridionale, Preasfin?itul Ciprian Câmpineanul, Episcop Vicar Patriarhal ?i un sobor de preo?i ?i diaconi, la Bari, cu ocazia punerii Pietrei de Temelie a bisericii Parohiei Sfânta Treime ?i Sfântul Nicolae. IMG_3394.JPG 26 septembrie Preasfin?itul P?rinte Episcop Siluan a binecuvântat deschiderea Centrului Cultural Universitar Român de la Viterbo, care func?ioneaz? în colaborare cu Universit??ile din Cluj, în prezen?a reprezentan?ilor autorit??ilor italiene ?i române, a reprezentan?ilor univerit??ilor din Cluj precum ?i a unui mare num?r de credincio?i. În Complexul Centrului de la Viterbo activeaz? Paraclisul Episcopal Sfântul Calinic de la Cernica care s-a binecuvântat cu aceea?i ocazie. În data de 7 octombrie 2009, Oficiul Juridic al Episcopiei noastre a depus la Prefectura Romei documenta?ia necesar? începerii procedurii de Recunoa?tere Juridic? a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Alte bucurii ale anului 2009 Pe parcursul anului 2009 au fost hirotoni?i 18 preo?i, 21 de diaconi ?i hirotesi?i 14 ipodiaconi, 23 de cite?i, 3 protopopi, 3 iconomi stavrofori ?i 1 arhidiacon. Tot în acest an, s-au înfiin?at 33 de parohii, o m?n?stire la Montecorvino Rovella ? Sfin?ii Cosma ?i Damian, (de c?lug?ri) ?i un schit ? Sfântul Proroc Ilie, la Rignano Flaminio (de c?lug?ri). Num?rul parohiilor crescând, s-au continuat demersurile pe lâng? episcopiile catolice ?i prim?rii în vederea ob?inerii de loca?uri de cult; astfel, în urma cererilor de loca?uri de cult, s-au primit 13 r?spunsuri pozitive. Dou? dintre parohiile noastre au primit r?spuns pozitiv la cererea de teren pentru ridicarea bisericii, ?i anume parohia de la Verona ?i cea de la Civitavecchia. Credincio?ii români din Italia arat? mult? râvn? pentru constuirea de biserici române?ti pe meleaguri str?ine, voind s? se bucure ei în?i?i de acestea, dar gândindu-se în acela?i timp la genera?iile viitoare ?i la misiunea care se poate face având un loca? de cult ortodox. Comunicarea în sânul Bisericii Un rol important în cadrul comunic?rii între preo?i ?i între preo?i ?i chiriarh îl au conferin?ele preo?e?ti, care au avut loc lunar sau bilunar în toate cele 10 protopopiate, ca ?i consf?tuirile la nivel local cu preo?ii din regiune cu ocazia vizitelor pastorale. De asemenea, în vederea l?muririi tuturor subiectelor ?i problemelor care apar în cadrul Episcopiei ?i al parohiilor, a avut loc Adunarea Eparhial? a Episcopiei Italiei în sesiune ordinar? (Roma, 4 februarie 2009) ?i a fost convocat Consiliul Eparhial de 3 ori. Vizând dinamizarea activit??ii pastoral-misionare a parohiilor s-au luat mai multe ini?iative, dintre care: ini?ierea proiectului de recomand?ri pastoral liturgice sistematice, la Duminici ?i la Praznice, precum ?i la slujbele specifice perioadelor liturgice ale Triodului ?i Penticostarului; programul de sprijinire pastoral? sistematic? a preo?ilor (în special a celor încep?tori), trimi?ând duminical ?i la s?rb?tori sugestii omiletice preluate mai ales din scrierilor Sfin?ilor P?rin?i ai Bisericii noastre. Începând cu anul 2009, din Duminica Ortodoxiei, s-a ini?iat Procesiunea cu Sfintele Icoane la Episcopie, cu participarea Parohiilor din Roma ?i din împrejurimi (anual). În Duminica Tomii are loc la Sediul Episcopiei o slujire în sobor ? cu participarea tuturor parohiilor din Roma ?i din împrejurimi (anual). De acest praznic, în anul 2009 au participat 16 parohii ?i au s?rb?torit împreun? peste 500 de credincio?i care s-au bucurat s? petreac? mai multe ore împreun?, începând cu Dumnezeiasca Liturghie ?i continuând cu momente de comunicare în aer liber, la umbra pinilor din parcul episcopal. DSC09240.JPG Tot în acest an, s-a continuat editarea Calendarulului Catehetic L?rgit cu edi?ia pentru anul 2010 intitulat: Italia Sfin?ilor Apostoli, Sfin?i Ortodoc?i din Italia ?i vie?ile lor (prin osteneala ob?tii M?n?stirii Adormirea Maicii Domnului de la Roma), cuprinzând în acest an vie?ile sfin?ilor ortodoc?i din Italia, cu note explicative despre moa?tele lor, via?a lor ?i locuri de pelerinaje. Tot în domeniul editorial, amintim editarea bro?urii intitulate: Psalmi Ale?i ? Folositori la Toat? Trebuin?a, prin osteneala ob?tii M?n?stirii Adormirea Maicii Domnului de la Roma, cuprinzând o selec?ie de psalmi folositori la toate nevoile vie?ii, dup? cum îi recomanda sfântul Arsenie Capadocianul. În plus, s-au editat pliante informative privind Episcopia Italiei ?i Parohiile din Roma, care se distribuie gratuit la punctele importante din Roma ?i împrejurimi, urmând s? se fac? acela?i lucru pentru parohiile din celelalte zone ale Italiei. S-a editat ?i pliantul de popularizare a Fr??iei Tinerilor Ortodoc?i Români din Episcopia noastr?: Nepsis-Italia ( în 10.000 exemplare). De asemenea, s-a ini?iat ?i este în curs de concretizare proiectul de editare de bro?uri bilingve, dup? cum urmeaz?: Bro?ur? cu Slujba Sfântei Liturghii (român? - italian?); Bro?ur? cu Slujba Tainei Sfântului Botez (român? - italian?); Bro?ur? cu Slujba Sfintei Taine a Cununiei (român? - italian?). Mai sunt în perspectiv?: Carte de rug?ciuni ? în limba român?; Carte de rug?ciuni ? în limba italian?; Catehez? pentru Sfântul Botez ? român?-italian?. Printre alte activit??i demne de amintit, este ?i organizarea de cursuri de muzic? psaltic? pentru cei interesa?i, sus?inute de parohia Roma III. De asemenea, în multe parohii s-au format coruri parohiale pentru adul?i ?i pentru copii. Catehez? ?i misiune Pe lâng? cele dou? proiecte începute în anii anteriori ? ?Hristos împ?rt??it copiilor? ?i programul de catehez? duminical? în toate parohiile care dispun de spa?iile adecvate pentru aceasta -, se desf??oar? un program regulat de catehez? pentru adul?i în multe dintre parohii. În plus, se continu? ?i se face tot mai sistematic cateheza înainte de Botez, pentru p?rin?i ?i pentru na?i, ?i înainte de Cununie, pentru miri ?i pentru na?i. În leg?tur? cu Botezul, s-a ini?iat programul catehetic ?Crucea Botezului?, prin care s-au introdus în parohii cruciuli?e pentru noii boteza?i. La re?edin?a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei au fost sus?inute, în perioada Postului Mare, o serie de cateheze având ca tem?: ?Crezul? (cinci cateheze), ?Icoana ?i însemn?tatea ei pentru cre?tinul ortodox?, ?Tainei Cununiei în context contemporan?, iar la parohia Roma 3, s-a ?inut cateheza pentru tineri intitulat? ?Postul Pa?tilor ? preg?tire pentru s?rb?toarea Învierii Domnului?. Între 30 ? 31 mai 2009, a avut loc prima edi?ie a Festivalului Bucuriei, al tuturor copiilor ?i tinerilor, la Sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, festival la care au fost prezen?i, în cele dou? zile, peste 400 de copii ?i tineri veni?i din parohii de pe tot cuprinsul Italiei. Au fost dou? zile de adev?rat? bucurie pentru to?i cei prezen?i, de la mic la mare au participat la spectacole de foclor sau de recitare de poezie ?i, ceea ce este mai important, au avut prilejul s? se cunoasc? ?i s?-?i vorbeasc? tineri ?i copii români venind din diferite regiuni ale Italiei. În parohii, s-au organizat de Ziua Copilului activit??i catehetice diverse, spectacole de muzic? ?i poezie religioas? prezentate p?rin?ilor ?i altor membri ai parohiilor. Tot în ziua de 1 iunie a avut loc Sfin?irea spa?iului pentru catehez? ?i activit??i pentru tineri ?i copii, La Strada, din Roma. Astfel, s-a organizat un proiect pilot de colaborare între Episcopia Italiei ?i Centrul Comercial ?i Social românesc La Strada din Roma. În cadrul acestui proiect au fost dedicate numeroase seri tinerilor NEPSIS din Roma ?i din împrejurimi, s-au ?inut lec?ii pe diverse teme, s-au vizionat ?i comentat filme religioase. 6.JPG La nivel de parohie, s-au organizat pelerinaje ale tinerilor la locuri sfinte: catacombe, moa?tele sfin?ilor, mozaicurile bizantine (Ravenna), m?n?stiri. În perioada vacan?ei de var?, mai mul?i copii din ?colile parohiale din Italia au participat în Tab?ra de tradi?ie ?i spiritualitate ortodox? Neam? 2008, organizat? de MOREOM, tab?r? organizat? pentru a oferi copiilor români din diaspor? posibilitatea de a cunoa?te tradi?iile ?i identitatea cultural?, lingvistic? ?i religioas? ale poporului nostru. S-a ini?iat proiectul ?Tineri pentru Tineri? prin care fiecare tân?r din biseric? este îndemnat s? dea câte un pliant de prezentare a Fr??iei Nepsis-Italia, unuia sau mai multor tineri care nu vin la biseric?. Pe 6 decembrie 2009, s-a desf??urat la Roma întâlnirea tinerilor Nepsis Italia, pentru s?rb?torirea unui an de la înfiin?are. Un grup de tineri de la Nepsis-Italia a participat de mai multe ori la emisiunea ?Mozaic? de la Televiziunea SAT 2000, a Conferin?ei Episcopale Italiene. Pentru o mai bun? cunoa?tere a activit??ilor Nepsis ?i pentru o comunicare mai rapid? între tineri, s-a lansat Blogul Nepsis Italia. În pragul Na?terii Domnului, s-au organizat programe literare, de poezie, sau colinde, cu copiii ?i tinerii din parohii. Corul de copii al parohiei din Cremona, împreun? cu pr. Paroh Doru Fuciu, a sus?inut un concert de colinde la parohia din Verona. Cultural, interconfesional ?i intercultural În anul 2009, a fost ini?iat proiectului ?Zilele Portului Popular Românesc? ? manifestare ce va fi organizat? în fiecare an la Roma, cu participarea reprezentan?ilor din toate parohiile din Italia. S-a ini?iat colaborarea cu asocia?ia Attali, pentru predarea no?iunilor generale de Credin?? ?i Spiritualitate Ortodox? elevilor din liceele ?i gimnaziile din Roma. În leg?tur? cu ?Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare ?i al celorlal?i Sfin?i Capadocieni?, la nivelul Episcopiei au fost distribuite CD-uri cu omilii ale Sfântului Vasile ?i bro?uri privind via?a, înv???tura ?i activitatea teologic?, moral?, misionar?, social? ?i filantropic? a acestuia, precum ?i icoanele unora dintre sfin?ii capadocieini. Atât Centrul Eparhial cât ?i pangarele ?i bibliotecile parohiale au achizi?ionat c?r?i cuprinzând via?a ?i scrierile sfin?ilor capadocieni spre a fi puse la dispozi?ia tuturor credincio?ilor interesa?i. În cadrul S?pt?mânii Ecumenice pentru unitatea cre?tinilor, au avut loc diferite întâlniri ?i au fost sus?inute omilii ?i conferin?e prin care s-a f?cut cunoscut? credin?a ortodox?. În ziarele locale italiene s-au acordat ?i s-au publicat mai multe interviuri unde cei interivieva?i au f?cut referire la teologia ?i cultura român?. În cadrul Fr??iei Nepsis s-au organizat întâlniri cu caracter teologic ?i misionar, precum preg?tirea Datinilor române?ti de Anul Nou. La Monza, s-a oragnizat ?A treia Edi?ie a Festivalului Popoarelor? ?i ?A patra edi?ie a Festivalului Cultural Inter Etnic?, în colaborare cu parohia catolic? San Carlo. La Padova, Pr. Gheorghe Verzea a organizat în colaborare cu Asocia?ia cultural? din localitate o expozi?ie de fotografie cu numele ?M?n?stirile vechi de lemn din Episcopia Olteniei?. Pr. Gabriel Condrea, preot al parohiei de la Verona, a organizat la Palazzo della Guarda, ?Expozi?ia de costume populare române?ti, iar în decembrie a avut loc un concert de muzic? psaltic? ?i colinde de cr?ciun sus?inut de forma?ia ?Psalmodia Transilvaniei?. La Torino (II), a avut loc o conferin?? sus?inut? de doamna Lidia St?niloae, în cadrul serilor duhovnice?ti. La Vene?ia, s-a organizat un concert de muzic? popular? româneasc? sus?inut de interpreta Teodora P?unescu. La Roma (III), s-a organizat în cadrul parohiei un grup de muzic? psaltic? ce a sus?inut mai multe concerte. La Sediul episcopiei de la Roma, a avut loc un Concert de muzic? religioas? al corului de copii: ?Vl?starele Or??tiei?. La parohia Roma IX, s-a organizat pe 6 decembrie 2009, Concertul de colinde al coralei Psalmodia Translivanica a Facult??ii de Teologie din Cluj. Grija pentru cei lipsi?i ?i încerca?i Pentru a fi mai prezen?i în societate, s-a creat asocia?ia cu caracter social de tip ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilitŕ Sociale) San Lorenzo dei romeni - Sfântul Lauren?iu al românilor, sub patronajul Episcopiei Ortodoxe Române Italiei, prin care s? se poat? ini?ia proiecte sociale, la nivel na?ional ?i local sau interna?ional (cu România), în colaborare cu alte institu?ii ?i asocia?ii cu activitate social?. De Rusalii, s-a propus, la nivelul parohiilor, ini?ierea proiectului social-pastoral: ?Salva?i Familia?, cu ocazia trimiterii Scrisorii Pastorale din partea Sinodului Mitropolitan. S-au ini?iat dou? colabor?ri importante: una cu asocia?ia ?La Tenda?, care se ocup? de persoanele care locuiesc pe strad?, în zona Tiburtina, Roma, ?i o colaborare la Proiectul ?Ragazzi in Gamba ? Tineri pe picioare?, ini?iat de o asocia?ie a medicilor de la spitalul Gemelli din Roma, ?i se dore?te promovarea lui prin intermediul eparhiilor din România. De asemenea, s-a ini?iat un program de consultare gratuit? a celor bolnavi, în parohia Z?mislirea Maicii Domnului, Roma IX, La Rustica. Continu? ?i se dezvolt? la Torino (sub îndrumarea Pr. Cons. Lucian Ro?u, Parohia Torino 2 ?i prin osteneala Preotesei Cristina Floricu, Parohia Cuneo) activitatea Asocia?iei ?Sfânta Filoteia? ? în vederea sus?inerii mamelor singure f?r? posibilit??i materiale. S-a ini?iat, cu ocazia Cr?ciunului, proiectul ?În temni?? am fost ?i a?i venit la Mine? în care, începând cu regiunea Lazio, fiecare preot care are în apropiere o închisoare a cercetat duhovnice?te pe de?inu?ii români, ducându-le câte un calendar pentru anul 2010. Contiuarea construc?iilor la Sediul Episcopiei În anul 2009, a fost ini?iat Studiul de Arhitectur? pentru elaborarea Proiectului de Bazilic? în stil Tradi?ional ?i a celorlalte anexe de la Sediul Episcopiei ?i s-a demarat procedura în vederea ob?inerii aprob?rilor de construc?ie. S-au f?cut lucr?ri de reamenajare a spa?iului Paraclisului episcopal ?M?n?stirea Adormirea Maicii Domnului (lucr?ri de extindere de la 50 mp la 98 mp; amenaj?ri ?i lucr?ri interioare). De asemenea, s-a continuat amenajarea Paraclisului Episcopal ? Sfântul Ioan Evanghelistul din cl?direa sediului. În plus, s-a ini?iat amenajarea Paraclisului Episcopal Acoper?mântul Maicii Domnului de la Pino Torineze ?i au fost f?cute alte amenaj?ri la Paraclisul Episcopal Na?terea Domnului de la Gavedo. 2010 ?i în perspectiv? În prezent, dup? aproape doi ani de la înfiin?area Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, d?m slav? lui Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a înf?ptuit ?i ne dorim cu to?ii s? continu?m lucrarea mântuitoare de slujire a lui Dumnezeu în Biseric?. Tân?ra noastr? Episcopie î?i continu? misiunea cu ajutorul lui Dumnezeu, lucrând p?mântul sufletului omului pentru a da roade bune la vremea recoltei. Vrând s? ajungem la câ?i mai mul?i români r?spândi?i în toate col?urile Italiei, am editat o foaie duhovniceasc? lunar? numit? ?Merinde pentru suflet? care, în câteva pagini, surprinde esen?ialul Pericopelor Evangheliei citite în cele patru duminici dintr-o lun?, poveste?te via?a unui sfânt pr?znuit în acea lun?, ofer? informa?ii despre locul unde pot fi venerate în Italia moa?tele sfin?ilor ortodoc?i care sunt pr?znui?i în acea lun?, prezint? articole dedicate tinerilor ?i copiilor ?i alte date actuale despre diferite evenimente. Este înc? o punte de leg?tur? între credincio?i, dar ?i o carte de vizit? adresat? celor care nu cunosc înc? Biserica, fiind o foaie care se distribuie gratuit, prin osteneala fiec?rei parohii. 10.JPG În prezent num?rul parohiilor de pe teritoriul Italiei au ajuns la 122 ?i continu? s? creasc? de la o lun? la alta, fiind în perspectiv?, începând cu Sfintele Pa?ti, alte zece.